Executive Team

Niko Vuori, Founder & CEO

Niko Vuori, Founder & CEO

Justin Cooper, Founder & Chief Creative Officer

Justin Cooper, Founder & Chief Creative Officer

Cory Johnson, Founder & CTO

Cory Johnson, Founder & CTO

(L to R) Founders Cory Johnson, Niko Vuori & Justin Cooper

(L to R) Founders Cory Johnson, Niko Vuori & Justin Cooper